Kerkdiensten en Vieringen

Het Dagelijks Evangelie

Gezocht Gevraagd

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Links naar website

Statistics

Artikelen bekeken hits : 119390
Nieuws
DiaNico PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Secretaris   

 

foto armoede 2017             DiaNico - Diaconie Cluster tabor

 

DiaNico is ontstaan vanuit de parochie cluster Tabor in samenwerking met een groep enthousiaste vrijwilligers.

De naam DiaNico komt van Diaconie ( dienst verrichten aan mensen, uit christelijk oogpunt) en Nicolaas (staat symbool voor vrijgevigheid).

 


Laatst aangepast op zondag 13 januari 2019 13:20
Lees meer...
 
Rouwverwerking PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Secretaris   


                        Ondersteuning bij Rouwverwerking.
                                
                                               Voorlopig geen groepsbijeenkomsten. 

 

Sinds 2014 is de rouwverwerkingsgroep in ons cluster actief. De inmiddels uit 7 vrijwilligers bestaande groep gaat op huisbezoek en organiseert regelmatig groepsbijeenkomsten.


 

Laatst aangepast op zaterdag 12 januari 2019 16:46
Lees meer...
 
AVG Privacyverklaring PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Secretaris   

 

Privacyverklaring R.-K. Parochies Cluster Tabor

 


In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht informatie over verwerking van persoonsgegevens schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer personen (voor het eerst) worden opgenomen in de R.-K. ledenadministratie. In onderstaande situaties moet bijvoorbeeld aan de betreffende personen een privacyverklaring worden verstrekt (dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):

  • Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;
  • Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
  • Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;
  • Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.
  • Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.

 

1. Identiteit en contactadres van de gegevensverwerker:

 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de parochie?

  • In het ledenadministratiesysteem staan diverse persoonsgegevens over onze parochianen en hun eventuele huisgenoten (partner, kinderen) opgenomen, zoals namen en adresgegevens. In het navolgende worden deze parochianen ook aangeduid als "betrokkenen".
  • In het financieel systeem staan bepaalde financiële gegevens over kerkbijdragen vastgelegd.
  • In het parochieblad staan namen en contactgegevens van de pastores en diverse vrijwilligers. Ook staan er foto’s in van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.
  • Op de website staan namen en contactgegevens van de pastores en vrijwilligers. Ook staan op de website foto's van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.
  • In de kerkelijke registers staan gegevens genoteerd over de sacramenten (doop, vormsel, huwelijk, overlijden) die in een van de kerkgebouwen van de parochie zijn voltrokken. Het gaat daarbij over de datum van uitvoering van het sacrament en de namen van de daarbij betrokken personen.
  • De aard van de opgeslagen persoonsgegevens vindt u in meer detail in artikel 5 van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018.

3. Wat zijn de doeleinden van de parochie voor opslag en gebruik van de persoonsgegevens?

  • Te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die door het Canonieke Recht worden gesteld voor de deelname aan het kerkelijk leven of;
  • Een doelmatige administratieve organisatie van de parochiële gemeenschap en parochiële archivering te verzekeren of;
  • Te kunnen bijdragen aan het actualiseren van de kerkelijke ledenadministraties en archieven van andere kerkelijke rechtspersonen (zoals andere parochies) of;
  • Te dienen als bron voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

4. Wat zijn de rechtsgronden voor de gegevensverwerking door de parochie?

  • Het gerechtvaardigde belang van de parochie bij:

   a) het instandhouden van een doelmatige organisatie van de parochiële gemeenschap door het bijhouden van de ledenadministratie, financiële administratie en kerkelijke registers;

   b) het onderhouden van contact met haar parochianen en

   c) het uitoefenen van haar kerkelijke opdracht.
  • De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
  • De nakoming van een wettelijke verplichting van de burgerlijke (bijvoorbeeld de belastingdienst) of kerkelijke overheid;
  • De toestemming die de betrokkene heeft verleend (bijvoorbeeld door als vrijwilliger toe te treden tot een werkgroep of zich op te geven als abonnee op het parochieblad of bijeenkomst van de parochie).

5. Bewaartermijn

  • De persoonsgegevens opgeslagen in andere bestanden worden niet langer bewaard dan nodig is voor het gebruik er van.
  • Uitzonderingen zijn gegevens die niet zonder onredelijke inspanning verwijderd kunnen worden (zoals oude gedrukte nummers van het parochieblad), gegevens die bewaard moeten worden op grond van een kerkelijk voorschrift (bijvoorbeeld de registratie van sacramenten in de kerkelijke registers) of in het algemeen belang worden bewaard in het parochiearchief.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  • Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan (en zijn grotendeels afkomstig van) kerkelijke instellingen die onderdeel zijn van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland. Voorbeelden daarvan zijn andere parochies, het bisdom en IPAL (het interdiocesane platform voor de financiële en ledenadministraties).
  • Uitzondering op het voorgaande is het - op verzoek - verstrekken van bepaalde gegevens aan de Belastingdienst op grond van een wettelijke plicht of een verwerker die door de parochie is belast met een opdracht (zoals bijvoorbeeld een salarisadministrateur of arbodienst).

7. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens

  • De beveiligde toegang tot het ledenadministratiesysteem is beperkt tot de ledenadministrateurs en de leden van het parochiebestuur. Andere personen hebben geen toegang.
  • De beveiligde toegang tot het financieel systeem is beperkt tot de financieel administrateur(s) en de leden van het parochiebestuur. Andere personen hebben geen toegang.
  • Vrijwilligers kunnen bestanden met persoonsgegevens krijgen voor zover die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld de verspreiding van het parochieblad of de uitvoering van de Actie Kerkbalans). Zij vernietigen deze bestanden zodra deze niet langer nodig zijn.

8. Recht op inzage en correctie

  • Iedere parochiaan heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens. U kunt daarvoor een verzoek indienen, voorzien van identificatie, bij het parochiesecretariaat. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring vermeld.
  • Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan het parochiesecretariaat.

 

9. Verwijderen van gegevens

  • Een verzoek om contactgegevens, financiële of andere algemene persoonsgegevens te verwijderen kunt u richten aan het parochiesecretariaat. De contactgegevens van het parochiesecretariaat vindt u bovenaan de privacyverklaring. De ledenadministrateurs of de leden van het parochiebestuur behandelen uw verzoek.
  • Indien u zich wilt uitschrijven als parochiaan vragen wij u de geldende procedure in- en uitschrijving R.-K. Kerk te volgen. Informatie over deze procedure en het formulier daarvoor vindt u op de website www.rkkerk.nl. Dit formulier stuurt u naar het parochiesecretariaat. De contactgegevens van het parochiesecretariaat vindt u bovenaan deze privacyverklaring. De ledenadministrateurs van de parochie of de leden van het parochiebestuur behandelen uw verzoek.

10. Klachtrecht

  • Verzoeken of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan het parochiebestuur. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring.
  • Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.
  • Indien het parochiebestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de parochie richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

 

                                      Voor PDF          Klik Hier:

 

 

 

Laatst aangepast op donderdag 03 januari 2019 14:36
 
AVG informatie PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Secretaris   

 

 avg-banner-large      Algemene Verordening Gegevensbescherming 


                                                                                                                            AVG


Het Cluster Tabor en de individuele parochies van het cluster hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


 

Laatst aangepast op donderdag 03 januari 2019 18:34
Lees meer...
 
Priesterrooster PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Secretaris   

heilig hartbeeld                    Actueel   PRIESTER ROOSTER 1e kw 2019

Kijk voor de vieringen in onze parochies in het priesterrooster. Dit rooster wordt elke drie maanden geactualiseerd. Elders op deze site ziet U nog een overzicht van de speciale vieringen de komende tijd.

 


Laatst aangepast op vrijdag 04 januari 2019 14:02
Lees meer...
 
Dagkapel Grathem PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Secretaris   

 

 paint mariabeeld 2

 

 

                            Opening dagkapel Grathem

Op 25 december 2018, 1e Kerstdag, is de dagkapel van parochie St. Severinus in Grathem officieel in gebruik genomen. Aansluitend aan een muzikale Hoogmis voor Kerstmis, met medewerking van ons parochiekoor en een afvaardiging 
van harmonie St. Agatha, heeft pastoor Marcus Vankan de dagkapel en het beeld van Maria de moeder van Jezus, ingezegend.


Laatst aangepast op donderdag 27 december 2018 18:16
Lees meer...
 
Nieuwsbrieven Speciaal PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Secretaris   

                         Extra nieuwsbrief S6:  Kerstspecial 2018

                                                                        

 Extra nieuwsbrief S6 Kerstspecial. Veel informatie over Kerstmis en de activiteiten.


 

Laatst aangepast op maandag 03 december 2018 15:49
Lees meer...
 
Doordeweekse vieringen Heythuysen PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Secretaris   

 

kerkhh2003           Doordeweekse viering Heythuysen in winterperiode

 

Missen in Credozaal.

Gedurende de winterperiode vanaf 3 december tot en met maart 2019 zullen de doordeweekse heilige missen gevierd worden in de Credozaal.
Vanwege o.a. stook- en elektriciteitskosten en de kou wijken we uit naar ons parochiezaaltje.
Bij hoogfeesten of andere bijzondere vieringen gebruiken we door de week de kerk.

U vindt de ingang aan de linkerkant naast het parochiebureau, gelegen aan de Biesstraat.

 

Pastoor M. Vankan.


Laatst aangepast op donderdag 27 december 2018 18:18
 
Kerstactie 2018 PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Secretaris   

 

foto kerstactie 2018    Parochie H. Nicolaas Kerstactie 2018.


Met samenwerking van de seniorenvereniging Heythuysen, de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem en de vrouwenvereniging de Waaier wordt vanuit de  parochiegemeenschap de jaarlijkse kerstactie georganiseerd. 


 

Laatst aangepast op donderdag 22 november 2018 13:29
Lees meer...
 
Nieuwsbrieven PDF Afdrukken E-mailadres

        NIEUWSBRIEVEN.          4e Nieuwsbrief 2018 is uit.

Vol met informatie over activiteiten en wetenswaardigheden. Speciale aandacht voor data's Vormsel en 1e H. Communie, advent, Kerstmis en bijzondere vieringen en activiteiten.  
Voor speciale vieringen kijk op pagina 4.


 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 4